• 18/04/2024 1:30 am

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

PLAN DE MUNCĂ pe semestrul II al anului 2021

Bypas-admin

aug. 10, 2021

 

          Partidul Socialist Român este un partid autentic de stânga, cu un PROGRAM POLITIC de inspiraţie marxistă, cu o doctrină socialistă.

         Partidul nostru militează neabătut pentru înfăptuirea în România a modelului socialist de dezvoltare durabilă pe temelia Statului Socialist de Drept şi a economiei socialiste de piaţă.

Partidul Socialist Român este continuatorul tradiţiilor mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România şi din lumea întreagă, însuşindu-şi tot ce a fost pozitiv din experienţa social-economică în politica naţională şi internaţională.

Partidul Socialist Român pune în centrul politicii sale OMUL, cu viaţa sa individuală şi socială, libera dezvoltare a personalităţii umane, realizarea progresului economic, social şi naţional.

Pentru semestrul II al anului 2021 ne propunem următoarele obiective:

 1. Profesionalizarea stilului de muncă al activiștilor de partid
 2. Reconstrucţia partidului nostru – de la organizaţiile de bază şi până la organele centrale de conducere;

MĂSURI PENTRU ÎNDEPLINIREA FIECĂRUI OBIECTIV:

Nereuşita, am putea spune, chiar eşecul muncii noastre, se datorează atât unor factori de influenţă externă a vieţii de partid cât şi disfuncţionalităţilor care persistă în stilul nostru de muncă. De aceea în elaborarea măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor vom avea în vedere următoarele:

 1. Profesionalizarea stilului de muncă al activiștilor de partid
 2. Instruirea tuturor cadrelor de conducere ale PSR, prin întâlniri trimestriale, special organizate în acest scop.

Se va avea în vedere:

 1. Cunoaşterea documentelor programatice ale partidului nostru;
 2. Cunoaşterea structurii şi fucnţionarii instituţiilor administraţiei publice locale;
 3. Cunoaşterea modificărilor aduse legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale legii nr. 393/2004;
 4. Cunoaşterea legii nr. 115 din 19.05.2015;
 5. Cunoaşterea realităţilor existente în mediile sociale, ale grupurilor pe care le contactează activiştii partidului nostru.

Numai cu bune cunoştinţe teoretice şi practice vom putea elabora programe proprii (Platforma electorală şi Programul electoral al PSR) şi adapta propaganda electorală la segmentul electoral căruia ne adresăm.

Termen: permanent

Răspund: membrii BExC şi preşedinţii CJ şi CMB

 1. La nivelul fiecărei organizaţii judeţene trebuie identificat un lider de imagine al partidului, carismatic, capabil să susţină cu uşurinţă un discurs liber, coerent şi motivat.

Termen: noiembrie 2021

Răspund: preşedinţii CJ şi al CMB

 1. Identificarea problememlor de ordin general, dar şi local cu care se confruntă fiacare localitate, dar şi fiecare grup de cetăţeni.

Mesajele electorale ale partidului nostru trebuie să aibă soluţii socialiste de rezolvare a principalelor probleme cu care se confruntă grupurile-ţintă, care urmează să fie abordate.

Termen: permanent

Răspund: preşedinţii CJ şi al CMB

 1. Reconstrucţia partidului nostru – de la organizaţiile de bază până la organele locale, judeţene şi centrale.
 2. În toate mediile sociale să facem cunoscută prin toate mijloacele legale, existenţa partidului nostru şi principalele trăsături şi caracteristici la Programului său politic.

Termen: 15 septembrie 2021

Răspund: preşedinţii organelor judeţene al CMB

 1. Până la data de 25 octombrie 2021, trebuie finalizată campania de reorganizare a tuturor organizaţiilor judeţene şi ale sectoarelor Mun. Bucureşti.

Răspund: preşedinţii CJ şi al CMB.

 1. Completarea adeziunilor şi înmânarea carnetelor PSR tuturor membrilor de partid, pe localități.

Completarea Registrului Unic existent la nivelul organizaţiilor judeţene şi al Mun. Bucureşti cu toate datele membrilor de partid;

Reactualizarea carnetelor de evidenţă ale membrilor de partid la nivelul organizaţiilor de bază, ale Comitetelor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor Mun Bucureşti;

Atragerea de noi membri, mai ales tineri, în partid;

Încasarea cotizaţiei de partid, de la toţi membrii fiecărei organizaţii:

Termen: 15 septembrie 2021

Răspund: preşedinţii CJ şi ai sectoarelor Mun. Bucureşti,                                  preşedinţii organelor alese şi preşedinţii organizațiilor de bază.

 1. Cunoaşterea şi respectarea necondiţionată a prevederilor Statutului PSR de către fiecare membru de partid.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: membrii BExC repartizaţi pe judeţe,                                                   preşedinţii CJ şi preşedinţii organelor alese.

 1. Constituirea de noi organizaţii de bază, pe sate, comune, cartiere, oraşe, municipii, sectoarele Mun. Bucureşti. Se pot constitui organizaţii de bază cu minimum 5 membri, conform Statutului PSR.

Termen: permanent

Răspund: preşedinţii organelor locale,  judeţene și al CMB

 1. În toate organizaţiile PSR se vor organiza şi desfăşura Adunări generale şi Conferinţe la toate organizaţiile judeţene şi la Mun. Bucureşti, pentru analizarea întregii activități și stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității de partid.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: preşedinţii şi birourile executive judeţene şi al CMB.

 1. Toate organele de conducere ale PSR, de la cele ale organizaţiilor de bază şi până la cele centrale, vor urmări permanent creşterea numerică şi calitativă a muncii de partid, activitatea politico-ideologică de la om la om, în vederea cunoaşterii activităţii partidului nostru, în toate mediile sociale.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: preşedinţii CJ, al CMB şi ai organelor locale.

 1. BExC şi BExJ vor acţiona, cu maximă răspundere , pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea muncii organizatorice, asigurând măsurile ce se impun pentru creşterea numerică şi calitativă a tuturor activităţilor organizate la nivelul judeţelor şi Capitalei. Pentru atingerea acestui obiectiv, BExC va analiza în şedinţele sale, stadiul realizării măsurilor şi hotărârilor stabilite – la nivel local, teritorial şi central, convocând, pentru informare sau raportare, 2 sau 3 preşedinţi ai CJ sau ai sectoarelor Mun. Bucureşti.

Termen: conform graficului BExC, semestrul II 2021

 1. 9. BExC , BEJ și al CMB vor promova în funcţii de conducere cele mai bune cadre, cu experienţă în munca de partid, pe baza rezultatelor activităţilor politico-organizatorice desfăşurate şi a ataşamentului faţă de valorile socialiste dar şi de implicarea nemijlocită în treburile colectivităţii în care trăiesc şi muncesc.

Termen: Semestrul I 2020

Răspund: Iacov Ion- vicepreşedinte, preşedinţii CJ şi al CMB.

 1. Departamentul organizatoric şi de resurse umane, împreună cu celelalte departamente centrale, dar şi cu cele judeţene si ale Mun. Bucureşti, vor organiza: Consfătuiri, instruiri şi schimburi de experienţă zonale şi centrale cu toate cadrele de conducere ale judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor, urmărindu-se cu precădere, cunoaşterea Programului politic şi a Statutului PSR, a Programului de guvernare socialistă a României, precum şi a unei tematici prestabilite.
 2. Consfătuirile şi instruirile planificate şi organizate vor urmări generalizarea experienţelor pozitive în activitatea poitico-ideologică a membrilor de partid, a organelor judeţene și ale CMB.
 3. Tematica consfătuirilor şi instruirilor, planificate şi organizate, va fi supusă spre aprobare BExC sau Comitetului Director al PSR.

Termen: semestrul II 2021, conform planificării

Răspund: membrii BExC, BExJudețene

11.Identificarea segmentului de populaţie căruia ne adresăm, îndreptându-ne atenţia asupra celor care nu votează sau asupra celor care s-au săturat de minciuni electorale, demagogie şi impostură.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: BExC, BExJ şi al CMB

 1. Clarificarea mesajului PSR, al cărui conţinut trebuie să fie simplu să poată fi transmis cu uşurinţă şi să poată fi asimilat de către cei cărora ne adresăm.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: membrii BExC şi preşedinţii CJ şi ai CMB

 1. Stabilirea unor tipuri de colaborări cu alte partide sau cu asociaţii, fundaţii, sindicate, cu persoane din mediul intelectual, care se declară „de stânga” şi sunt neangajate politic.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: Iacov Ion şi preşedinţii organizaţiilor judeţene

 1. Multiplicarea şi organizarea mijloacelor de comunicare în diverse medii sociale: politice, mass media, electorale, nonguvernamentale.

Termen: semestrul II 2021

                                   Răspund: preşedintele partidului Constantin Rotaru, Iacov Ion şi preşedinţii CJ şi CMB

 1. Departamentul de propagandă, imagine şi comunicare răspunde de elaborarea materialelor documentare şi tematice, cu precădere cele ce vizează campaniile electorale care vor urma. Acestea vor fi trimise în teritoriu organizaţiilor judeţene şi al CMB pentru a fi dezbătute cu activul de partid din fiecare judeţ și din capitală.

– creionarea Programului de guvernare al PSR

– difuzarea, în toate mediile sociale, a Programului de guvernare al PSR, ca alternativă socialistă, la programele de guvernare capitalistă.

Termen: semestrul II 2021, 2022,2023

 1. Reactualizarea proiectului privind CENTRUL DE STUDII ECONOMICE ŞI DEZBATERI SOCIAL-POLITICE.

– toate materialele elaborate de Centrul de Studii, dar mai ales cele privind modelul socialist de dezvoltare durabilă a economiei socialiste de piaţă, clarificări doctrinare ale partidului, vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare BExC şi apoi trimise în teritoriu CJ, Comitetelor comunale, orăşeneşti şi municipale.

Termen: permanent

Răspund: Iacov Ion

 1. Propunem ca Plenara Comitetului Național a Partidului Socialist Român să o ținem în data de 9 octombrie.

ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE TINERET ȘI A ORGANIZAȚIILOR DE FEMEI ALE PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

 1. Acestea vor urmări, cu prioritate, realizarea următoarelor OBIECTIVE:
 • Realizarea de analize privind starea tineretului, respectiv a femeilor, în societatea de azi;
 • Analizarea ofertelor politice ale partidului nostru adresate tinerilor și femeilor;
 • Iniţierea şi organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive şi turistice corespunzătoare intereselor tinerilor şi femeilor;
 • Organizarea de acţiuni de pregătire şi de perfecţionare ale tinerilor şi femeilor, membri ai PSR, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice.
 • Organizaţiile de tineret şi cele ale femeilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unor regulamente proprii aprobate de Comitetul Director al PSR.

Măsuri:

 1. Reorganizarea tuturor organizaţiilor de tineret şi de femei şi alegerea organelor de conducere (comitete şi birourile lor executive) la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Termen: semestrul II 2021

 1. Întocmirea şi aprobarea de către adunările generale sau de către comitetele de la toate nivelurile a REGULAMENTELOR proprii de funcţionare şi de activitate.

Termen: semestrul II 2021

 1. Organizarea unor acţiuni politice, economice, sociale şi culturale – conferinţe sau expuneri, mese rotunde, simpozioane, seri distractive de Club etc. – specifice tineretului şi femeilor.

Termen: semestrul II 2021

 1. Reprezentanţii organizațiilor de tineret și femei vor face parte, la acelaşi nivel, din organele de conducere ale partidului.

Termen: semestrul II 2021

Răspund: preşedinţii CJ şi al CMB

București, 12 iunie 2021

COMITETUL DIRECTOR

al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂNAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.